nice big nipples and big big boobs and pussy videos indiansexmovies.mobi filho da puta vou comer seu cu arrombado do caralho babe porn indian desi actress short and hot nude bold photos

CONDICIONS GENERALS

1r. Condicions generals de la reserva de l’autocaravana

En el contracte establert, l’arrendador Josep Itó Riu, amb DNI 77737098-L amb marca comercial Caravancat, lloga a l’arrendatari/ària, l’autocaravana determinada en document adjunt, sota els termes i condicions recollides en aquesta pàgina, i les següents.

En qualsevol cas, l’arrendatari/a accepta tots els termes i condicions del contracte de lloguer.

L’arrendatari/ària assumeix les condicions particulars de les tarifes que tingui assignades a cada moment.

L’arrendatari/ària en signar aquest contracte s’obliga a aquests termes i condicions.

L’arrendatari/ària està obligat a presentar a l’arrendador el DNI original, el permís de conduir, i una targeta de crèdit per efectuar el càrrec de la fiança.

Per afegir conductors addicionals autoritzats també han de presentar el DNI original i permís de conduir.

Tots els documents han d’estar en vigor i no s’acceptaran documents que hagin expirat la seva data de caducitat.

2n. Condicions referents al conductor

El/La conductor/a o conductors/es del vehicle han de ser majors de 25 anys i estar en possessió del permís de conduir classe B, amb més de 2 anys d’antiguitat.

En cas de no ser resident de la UE haurà d’estar en possessió del permís de conduir internacional en vigor.

Només estan autoritzats a conduir, la persona o persones identificades i acceptades per l’arrendador, i que estiguin reflectides en el document “Conductors Autoritzats”.

S’accepten dos conductors autoritzats per lloguer.

Afegir un tercer conductor autoritzat té un cost de 50 €.

3r. Prohibicions

Queda expressament prohibit:

 • Destinar el vehicle a qualsevol activitat contrària a la moral, les lleis i els bons costums.
 • Queda prohibit transportar més nombre de persones de les que li ha permès per la llei, fer carreres, transport de mercaderies o objectes, estiguin o no permesos per la nostra legislació, cedir el seu ús a títol onerós o lucratiu, sotsarrendar.
 • Utilitzar el vehicle per empènyer o remolcar altres vehicles o remolcs.
 • Circular per vies no asfaltades o reglamentades, excepte zones habilitades per a això (càmpings, àrees de servei, pàrquing, etc.)
 • L’assistència en viatge és europea i 24 hores, però no cobreix si el vehicle queda estancat o accidentat fora de les vies reglamentàries.
 • Si l’arrendatari/ària incompleix aquesta clàusula i el vehicle ha de ser retirat per grues i serveis especials, l’arrendatari/ària suportarà aquests costos, sense limitació dels 600 € de fiança, ja que aquests costos solen ser molt més alts.
 • Fumar dins l’autocaravana, si l’arrendador comprova que s’ha fumat, està autoritzat a considerar-ho com a desperfecte, assumint l’arrendatari/ària una penalització de 300 €.
 • Manipular el comptaquilòmetres. Si hi ha qualsevol avaria, l’arrendatari/ària haurà de comunicar-ho immediatament a l’arrendador.
 • Circular sense l’autorització expressa de l’arrendador fora de l’Espai Econòmic Europeu, així com a qualsevol país que es trobi en guerra o conflictes bèl·lics.
 • Variar qualsevol característica tècnica del vehicle com les claus, pany, equipament, eines o accessoris.
 • Fer modificacions del seu aspecte exterior o interior, excepte expressa autorització escrita per part de l’arrendador.
 • Queda expressament prohibida l’entrada de qualsevol animal de companyia a dins de l’autocaravana, en cas de detectar que ha entrat algun animal a l’autocaravana hi haurà una penalització de 300 €.

4t. Lliurament del vehicle

El lliurament del vehicle s’efectuarà a la carretera de Solsona, 77 baixos, a la data i hora acordada, lliurant un joc de claus complet del mateix així com la documentació.

La pèrdua de les claus comporta el pagament de 300 €, que és el cost de substitució d’aquestes, aquests costos seran descomptats de la fiança.

La pèrdua de la documentació comporta un cost de 300 €, aquests costos seran descomptats de la fiança.

L’arrendatari/ària es compromet, abans del lliurament del vehicle, a venir amb temps suficient per rebre instruccions del funcionament del vehicle, a més de participar en la revisió del vehicle i signatura dels documents corresponents.

La no presentació de l’arrendatari/a en el lloc de lliurament, en la data assenyalada en el contracte, tindrà la consideració de rescissió de contracte i de la reserva per part del client, amb penalització del 100% de l’import de reserva, a més facultarà a l’arrendador a disposar del vehicle reservat no tenint l’arrendatari dret a cap classe d’indemnització ni cap compensació.

Els retards de la devolució, no autoritzats, seran penalitzats amb una tarifa diària del doble de la quantitat aplicada en el contracte.

Qualsevol causa justificada de força major que impedeixi la devolució en el dia acordat, haurà de ser comunicada immediatament a l’arrendador perquè aquest l’accepti, en cas contrari es considerarà retard no autoritzat.

En cas que decidís retornar el vehicle abans del previst, no tindrà dret a cap tipus de devolució.

Si l’arrendatari/ària desitja perllongar l’arrendament, haurà de sol·licitar-ho a l’arrendador amb un mínim de tres dies d’antelació a la finalització del contracte, i l’arrendador podrà autoritzar-ho o no, en funció de la disponibilitat del vehicle.

Qualsevol alteració de les dates de lloguer haurà de ser prèviament autoritzada per l’arrendador, l’incompliment d’aquesta condició faculta a l’arrendador per fer-se càrrec del vehicle o requerir-ho judicialment

L’arrendador es reserva el dret d’obtenir la devolució del vehicle en qualsevol moment durant la vigència del present contracte si la seva utilització contravingués el que es disposa en el mateix.

En la devolució del vehicle per finalització del lloguer, en la qual l’arrendatari/ària no estigui present en la inspecció del mateix per causes imputables a ell/a, lliurament per bústia o no disponibilitat, i s’aprecien danys en el vehicle, l’arrendatari/ària accepta la valoració dels danys resultants de la inspecció realitzada pel personal de l’arrendador.

La fiança serà retornada després de ser examinat el vehicle per un responsable de l’empresa arrendadora, el qual en cas de desperfectes per mal ús dictaminarà l’import que el client haurà d’abonar, aquest import serà deduït de la fiança dipositada, acceptant l’arrendatari/ària el pagament de la diferència si el cost dels desperfectes superen el valor de la fiança dipositada.

En cas de no ser possible la valoració dels danys de forma immediata, l’arrendador disposarà de 30 dies per a la devolució si escau de l’import de la fiança restant una vegada deduït l’import de reparació dels desperfectes o danys causats.

En cas que es detecti algun desperfecte en les següents 48 h (post devolució), durant el procés de neteja o revisió del vehicle, l’arrendador ho notificarà al client per gestionar l’abonament dels desperfectes esmentats.

Les despeses de carburant són per compte de l’arrendatari/ària. El vehicle es lliura amb el dipòsit de gasoil completament ple, i s’ha de retornar en el mateix estat. En el cas que no sigui així, el litre de gasoil que l’arrendador hagi d’afegir fins a completar el dipòsit es facturarà al doble del preu de mercat en el moment de la devolució.

El vehicle es retornarà totalment net interiorment, en cas contrari es cobrarà un suplement de 100 €, en concepte de neteja.

Els dipòsits d’aigües residuals i del WC també s’han de tornar buits, en cas contrari s’aplicarà una penalització de 200€.

El fet d’omplir el dipòsit d’aigua potable amb dièsel o un altre combustible, implicarà una penalització de 600 €.

5è. Pagaments

Per efectuar una reserva s’haurà de fer un pagament del 50% del valor total del lloguer.

-Si la cancel·lació es notifica a falta de 60 dies, s’abonarà el 100% de l’import.

-Si la cancel·lació es notifica de 45 a 60 dies abans ,es cobrarà un 50% de l’import.

-Si la cancel·lació es notifica de 30 a 45 dies abans, es cobrarà el 80% de l’import.

-Si la cancel·lació es notifica abans de 30 dies, es cobrarà el 100% de l’import.

En el moment de la materialització del contracte de lloguer, el càrrec del 50% restant corresponent del valor total del lloguer podrà fer-se en efectiu, amb targeta o bé amb transferència bancària prèvia (mínim 24h abans, per tal que ja consti al compte en el moment de l’entrega).

El pagament de la fiança de 600 €, serà únicament mitjançant targeta de crèdit.

El quilometratge és il·limitat.

L’import de tota classe de multes, despeses judicials i extrajudicials derivats de qualsevol infracció de trànsit o de qualsevol altra classe, que siguin dirigides contra el vehicle, l’arrendatari/ària o l’arrendador, derivats del temps de vigència d’aquest contracte de lloguer, seran a càrrec de l’arrendatari/ària, tret que s’hagin originat per culpa de l’arrendador.

En el supòsit que per culpa de l’arrendatari/ària el vehicle fos retingut o embargat, totes les despeses seran a càrrec seu, inclòs el lucre cessant de l’empresa arrendadora durant el temps que duri la immobilització del vehicle.

Les despeses incorregudes per l’arrendador (inclosos honoraris d’advocats i procuradors) en la reclamació de les quantitats degudes per l’arrendatari/ària en virtut del present contracte.

El vehicle disposa d’una assegurança a tot risc amb franquícia de 600 € (no inclou els efectes personals de l’arrendatari /ària i acompanyants).

En cas d’accident o robatori, l’arrendatari/ària es farà càrrec de l’import de 600 € per sinistre.

La fiança de 600 € dipositada per l’arrendatari/ària servirà per a cobrir les despeses en cas de sinistre o un altre esdeveniment en el qual hagi d’intervenir l’asseguradora fent ús de la franquícia de l’assegurança.

Si la fiança dipositada no fos suficient per cobrir les despeses ocasionades, l’arrendatari/ària es compromet a efectuar el pagament de la diferència en un període mai superior a les 48 hores des del dia de la devolució del vehicle o fi del període del contracte.

6è. Accidents, robatoris i avaries

En cas d’accident ha de comunicar-se aquest immediatament a l’arrendador, mai en un termini superior a 24 h.

No reconèixer o prejutjar la responsabilitat del fet, excepte la “Declaració Amistosa d’Accidents”, l’arrendatari/ària haurà d’obtenir totes les dades de la part contrària i dels testimonis, que juntament amb els detalls de l’accident remetrà en el termini indicat a l’arrendador.

Notificar immediatament a les autoritats l’accident si existeix culpabilitat de la part contrària.

No abandonar el vehicle sense prendre les adequades mesures per protegir-lo i salvaguardar-lo.

Contactar en cas de ser necessari amb la Companyia d’Assistència en carretera contractada amb l’asseguradora.

En cas de robatori o furt del vehicle es denunciarà a l’autoritat competent immediatament, comunicant-ho i remetent còpia de la denúncia a l’arrendador en un termini màxim de 24 hores, juntament amb les claus del vehicle, quedant sense efecte en cas contrari les assegurances i cobertures contractades.

El desgast mecànic normal del vehicle ho assumeix l’arrendador.

En el cas d’avaries l’arrendatari/ària només està autoritzat a efectuar-les amb autorització en un taller de servei oficial CITROËN.

El trencament de pneumàtics o punxada dels mateixos sempre va a càrrec de l’arrendatari/ària, excepte en el cas de deficient muntatge o desperfecte de fabricació.

En cas de sinistre o avaria, i la reparació no superi les 72 hores dins del període de lloguer, és obligació de l’arrendatari/ària de reparar el vehicle, i de tornar al punt de devolució del mateix amb aquest en finalitzar el període de temps pel qual s’ha arrendat el vehicle.

En cas de necessitat, en aquest cas la companyia asseguradora cobreix les nits d’hotel mentre dura la reparació.

Detenir el vehicle al més aviat possible quan s’il·lumini qualsevol testimoni que indiqui anomalia en el funcionament del vehicle, havent de contactar amb l’arrendador o amb la Companyia d’Assistència concertada per l’arrendador i solament amb aquesta, havent de dirigir-se exclusivament a un servei oficial CITROËN, excepte autorització expressa de l’arrendador.

En cas de trencament o desperfecte de qualsevol part de l’interior o exterior de l’autocaravana l’arrendatari/ària està obligat a posar-ho en coneixement de l’arrendador en un termini de temps no superior a 24 hores des que s’hagi detectat l’anomalia o trencament, d’aquesta manera l’arrendador podrà disposar de més temps per adquirir el recanvi corresponent per reparar el vehicle i així no perjudicar el pròxim client.

Si hi ha accident amb part amistós i essent culpa del contrari, la fiança no es retornarà fins que la companyia contrària accepti el pagament.

7è. Responsabilitats

L’arrendador lliura el vehicle en perfecte estat, havent-hi realitzat totes les verificacions i el manteniment necessari per al seu bon funcionament.

No serà responsable de fallades mecàniques o avaria a causa del deteriorament normal d’aquest, ni és responsable de despeses, retards o perjudicis d’alguna manera produïts, directament o indirectament a conseqüència de tals fallades o avaries.

Si per causes de força major, motius fortuïts o aliens a l’arrendador, no es pogués lliurar el vehicle en la data convinguda, això no donarà dret a cap indemnització excepte a la devolució per part de l’arrendador a l’arrendatari/ària de la quantitat pagada en concepte de reserva.

8è. Jurisdicció

Qualsevol discrepància que pogués sorgir entre arrendatari/ària i arrendador serà sotmesa als tribunals corresponents al domicili de l’arrendador.